รายละเอียด คลิกที่นี่

cr. วิทยาลัยแพทย์ทางเลือก

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาที่เปิดเพิ่มเติม
***ภาคปกติ***
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(4ปี)
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (คณะวิทยาศาสตร์)

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(4ปี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (คณะวิทยาศาสตร์)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(4ปี)
สาขาวิชาอาหารและโภชนา (คณะวิทยาศาสตร์)

  Books PNG image with transparency background กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร ที่นี่

ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ดูที่นี่

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชาการ ปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาที่เปิดเพิ่มเติม
***ภาคนอกเวลาราชการ***
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(4ปี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

Books PNG image with transparency background  อ่านรายละเอียดได้ ที่นี
**เวลาเรียนภาคนอกเวลาราชการ**
วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 17.30 น. - 21.30 น.  และ
วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 21.30 (เวลาเรียนขึ้นอยู่กับรายวิชาที่ลงทะเบียน)

เพิ่มช่องทางการติดต่อและรายละเอียดต่างๆ ติดตามได้ที่  Facebook Fanpage 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้ดูแลระบบ v 1.1 (16 Oct 2013)