ขั้นตอนการสมัคร

Check mark free iconคู่มือการใช้ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2561  คลิกที่นี่

Check mark free iconตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  คลิกที่นี่

 

ขั้นตอนการสมัครเรียน ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 ครั้งที่ 1/1

 1.  Check mark free iconตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  คลิกที่นี่

 2. นักเรียนสมัครได้คนละ 1 สาขา กรอกใบสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต  (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 20 พ.ย. 60) 

 3. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร ชำระเงินที่ ธนาคารกรุงไทย 250 บาท พร้อมค่าธรรมเนียม 10 บาท (ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 20 พ.ย. 60)

 4. พิมพ์ใบสมัคร ติดรูปให้เรียบร้อย
 5. ส่งหลักฐานของผู้สมัครพร้อมเอกสาร Portfolio มาที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  39/1 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900

 6. ผู้สมัครเลือกสมัคร 1 สาขา เท่านั้น (ไม่สามารถแก้ไขเองได้เมื่อบันทึกแล้ว)

 7. มหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบคัดเลือก พร้อมแจ้งรหัสผ่าน (ที่เว็บรับสมัครนักศึกษา eadmission.chandra.ac.th)

 8. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ของ ทปอ. (ระหว่างวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560)  

 9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (25 ธันวาคม 2560)

 10. รายงานตัว (7 มกราคม 2561)

การแก้ไขข้อมูลการสมัคร สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง คือ

 1. โทรศัพท์ 02-9425800 ต่อ 7013 - 7016 ,7066 - 7071 หรือ

 2. https://www.facebook.com/acad.chandra


หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือกรอกข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ หากได้รับคัดเลือกก็จะตัดสิทธิ์เข้าศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปิดหมู่เรียนที่มีจำนวนนักศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน       02-9425800 ต่อ 7013-7017 ,7066 - 7071        http://reg.chandra.ac.th

คณะศึกษาศาสตร์                                  02-9425800  ต่อ 2049                  http://edu.chandra.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          02-9425800  ต่อ 3058                 http://humannet.chandra.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์                                   02-9425800  ต่อ 5050                 http://sci.chandra.ac.th

คณะวิทยาการจัดการ                              02-9425800  ต่อ 4009-10           http://msci.chandra.ac.th

คณะเกษตรและชีวภาพ                           02-9425800  ต่อ 6001                http://kaset. chandra.ac.th

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก                    02-9425800  ต่อ 5155,5157       http://amc.chandra.ac.th

 

ผู้ดูแลระบบ v 1.1 (16 Oct 2013)