*** เมื่อบันทึกแล้วจะไม่สามารถแก้ไขรายการได้ โปรดคิดให้ดีก่อนจะบันทึก ***
ระบุสัญชาติ/Nationality *
หมายเลขบัตรประชาชน * - - - -
Passport number *
ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)*
นามสกุล *
Name *
Last Name *
ประเภทโครงการ/TypeProject *
วิทยาเขต/Campus *
ประเภทการสมัคร/TypeRegister *
รอบ/Section *
คณะ/Faculty *
หลักสูตร/Course *
สาขาวิชา/Branch *

กรอกเฉพาะ * สีแดงเท่านั้น

คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ นามสกุล
Name Last name
วันเกิด/Birthday* อายุ/Age ปี
เพศ/Gender* กรุ๊ปเลือด/Brood
หมายเลขบัตรประชาชน * - - - -
Passport *
โทรศัพท์/Telephone(ไม่ต้องใส่ -) มือถือ/Mobile (ไม่ต้องใส่ -)*
Email
สถานะอาชีพ
ระบุอาชีพ
รายได้ต่อเดือน

กรอกเฉพาะ * สีแดงเท่านั้น

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/Registration
เลขที่/No*
อาคาร,ตึก/Build
หมู่/Moo        ซอย/Soi
ถนน/Road
ตำบล/แขวง/District*
อำเภอ/เขต/Area*
จังหวัด/Province*
รหัสไปรษณีย์/Postal code*
ประเทศ/Country กรณีอาศัยอยู่ต่างประเทศ
............................................................................................................................................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้/Current address
เลขที่/No*
อาคาร,ตึก/Build
หมู่/Moo        ซอย/Soi
ถนน/Road
ตำบล/แขวง/District*
อำเภอ/เขต/Area*
จังหวัด/Province*
รหัสไปรษณีย์/Postal code*
ประเทศ/Country

กรอกเฉพาะ * สีแดงเท่านั้น

วุฒิการศึกษา/Education*
สาย/สาขาที่จบ/Major
ผลการเรียนเฉลี่ย/GPAX* คะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคเรียนสุดท้าย
ผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ/GPA
ชื่อสถานศึกษาที่ใช้สมัคร/School*
เลขที่/No
อาคาร,ตึก/Build
หมู่/Moo        ซอย/Soi
ถนน/Road
ตำบล/แขวง/District
อำเภอ/เขต/Area
จังหวัด/Province
รหัสไปรษณีย์/Postal code
ประเทศ/Country กรณีศึกษาจากต่างประเทศ
ผู้ดูแลระบบ v 1.1 (16 Oct 2013)