เลือกในสิ่งที่ “ชอบ”

เป็นในสิ่งที่ “ใช่”

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 

VDO Clip แนะนำสาขาวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก รอบ 1 รอบ 2 และรอบ 4

ติดต่อเรา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่อยู่: 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เบอร์โทร: งานรับสมัครและศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ

0 2942 5800, 0 2942 6800 ต่อ 1234, 2345, 7066, 7075, 7076

เบอร์โทร: งานประชาสัมพันธ์

0 2942 5800, 0 2942 6800 ต่อ 1110, 1114