Copyright © 2018 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

39/1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขต จตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900

ติดต่อ โทร. 02-9425800 ต่อ 7013 - 7017 ,7066 - 7078 ศูนย์รับสมัครฯ 1234,2345

ติดต่อประชาสัมพันธ์ โทร. 02-9425800 ต่อ 1111,1114

(ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)