กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

รอบที่ รายการ รับสมัคร ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์ ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก Clearing Hourse สละสิทธิ์ ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รายงานตัว
1 Portfolio 2-16 ธ.ค.62 30 ม.ค.63 30-31 ม.ค.63 1-2 ก.พ.63 4 ก.พ.63 7 ก.พ.63
2 โควตา 6 ก.พ. - 23 มี.ค.63 27 มี.ค.63 8 เม.ย.63 8.30 น. 22 เม.ย 63 22-23 เม.ย.63 24-25 เม.ย.63 27 เม.ย.63 1 มิ.ย.63
3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ 17-27 เม.ย.63 8 พ.ค.63 12 พ.ค.63 8.30 น. 17 พ.ค.63 8-9 พ.ค.63 17-18 พ.ค.63 17 พ.ค.63 1 มิ.ย.63
5/1 รับตรง ครั้งที่ 1 1 - 19 มิ.ย.63 22 มิ.ย.63 25 มิ.ย.63 8.30 น. 30 มิ.ย.62 30 มิ.ย.63 3 ก.ค.63
ภาคนอกเวลาราชการ ภาคนอกเวลาราชการ 2 ธ.ค.62 - 8 ก.ค.63 10 ก.ค. 63 12 ก.ค. 63 17 ก.ค.63 19 ก.ค.63

Copyright © 2018 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

39/1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขต จตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900

ติดต่อ โทร. 02-9425800 ต่อ 7013 - 7017 ,7066 - 7078 ศูนย์รับสมัครฯ 1234

(ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)