สาขาที่เปิดรับสมัครนักศึกษา และคุณสมบัติของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ภาคปกติ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา   ภาค   นอกเวลา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
รอบ 1 Portfolio  รอบ 2 โควตา รอบ 3 Admision1   รอบ 4   รับตรงอิสระ
คณะเกษตรและชีวภาพ
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร P P - P ไม่กำหนด - -
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ P P - P ไม่กำหนด - -
คณะศึกษาศาสตร์
ค.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) P P P P 1. เกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.75
2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. มีความสามารถพิเศษในการร้องเพลงเล่านิทาน
การแสดงออกและการสื่อสารภาษาไทยดี[1]
- -
ค.บ. สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) P P P P 1. เกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00
2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กศน. และอาชีวศึกษา
- -
ค.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (4 ปี) P P P P 1. เกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00
2. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
3. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กศน. และอาชีวศึกษา[2]
- -
ศศ.บ.จิตวิทยา P P - P 1. เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50
2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กศน. และอาชีวศึกษา
3. หากมีการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น จิตอาสา
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
P 1. เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.20
2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กศน. และอาชีวศึกษา
3. หากมีการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น จิตอาสา
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คณะวิทยาศาสตร์
ศศ.บ. สาขาวิชาการประกอบอาหารและการจัดการงานครัว P P P P 1. GPAX  ไม่น้อยกว่า 2.00
2. มีความสนใจในด้านการประกอบอาหารและ
การจัดการงานครัว  หรือ
3. มีผลงานด้านการประกอบอาหาร ฯ 
- -
อส.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการพลังงาน P P - P ไม่กำหนด P ไม่กำหนด
อส.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง P P P P ไม่กำหนด - -
อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์ P P - P ไม่กำหนด P ไม่กำหนด
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล P P P P ไม่กำหนด P ไม่กำหนด
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ P P P P ไม่กำหนด P ไม่กำหนด
วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย P P - P ไม่กำหนด - -
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย P P P P มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา - -
วท.บ.  สาขาวิชามัลติมีเดียและอีสปอร์ต P P P P มีความคิดสร้างสรรค์ P ไม่กำหนด
ค.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) P P P P 1. GPAX 2.50 ขึ้นไป
2. มีความรักในวิชาชีพครู
- -
ค.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) P P - P 1. มีหน่วยกิตรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
2. GPAX 2.50 ขึ้นไป
3. เกรดเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ 2.75 ขึ้นไป
4. มีผลคะแนน PAT1 (ถ้ามี)
5. มีผลคะแนน PAT 5 (ถ้ามี)
- -
ค.บ. สาขาวิชาเคมี (4 ปี) P P - P GPAX 2.00 ขึ้นไป[3] - -
ค.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) P P - P 1. GPAX 2.00 ขึ้นไป
2. มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ หรือ กีฬา
หรือจิตอาสา
- -
ค.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี) P P - P 1. GPAX 2.50 ขึ้นไป
2. มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ (ถ้ามี)
- -
คณะวิทยาการจัดการ
ศศ.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว P P P P 1. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า
2. มีความประพฤติเรียบร้อย บุคลิกภาพดี มีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพอุตสาหกรรมบริการ
3. ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อ
การเรียน
- -
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล  P P P P ไม่กำหนด P ไม่กำหนด
บธ.บ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ P P - P ไม่กำหนด P ไม่กำหนด
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  P P P P ไม่กำหนด P ไม่กำหนด
บธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน P P - P ไม่กำหนด P ไม่กำหนด
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ P P P P ไม่กำหนด P ไม่กำหนด
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต   P P P P ไม่กำหนด - -
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  P P P P รับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เท่านั้น
P ไม่กำหนด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศศ.บ. สาขาวิชาการบริการการบิน P P P P ไม่กำหนด - -
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ P P P P ไม่กำหนด P ไม่กำหนด
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ P P - P ไม่กำหนด - -
ศศ.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว P P - P ไม่กำหนด - -
ศศ.บ. สาขาวิชาพัฒนาชุมชน P P - P ไม่กำหนด - -
ศศ.บ. สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง P P P P ไม่กำหนด - -
ดศ.บ. สาขาวิชาดนตรีสากล P P - P 1. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว และแนบ Clip VDO แสดงความสามารถทางด้านดนตรีสากลตามลิงค์
ต่อไปนี้ https://forms.gle/3nqWcja6r4qxGHwG7
2. เพลงบังคับตามลิงค์ต่อไปนี้ https://bit.ly/2UoRrmB
P 1. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและแนบ
Clip VDO แสดงความสามารถทางด้าน
ดนตรีสากล ตามลิงค์ ต่อไปนี้ https://forms.gle/3nqWcja6r4qxGHwG7
2. เพลงบังคับตามลิงค์ต่อไปนี้
https://bit.ly/2UoRrmB
ศป.บ. สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
P P P P ไม่กำหนด - -
ศป.บ. สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
แขนงวิชาออกแบบทัศนศิลป์
P P P P ไม่กำหนด - -
น.บ. สาขาวิชานิติศาสตร์ P P P P ไม่กำหนด P ไม่กำหนด
ค.บ. สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) P P P P 1. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน จะต้องเดินทางไป
ศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา
2 ภาคการศึกษา และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ด้วยตนเอง ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 60,000
- 100,000 บาทต่อปี
2. เป็นผู้ไม่มีโรคตามเกณฑ์การขอวีซ่าเข้าสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น โรคอหิวาตกโรค โรคไข้เหลือง
โรคกาฬโรค โรคเรื้อน โรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรควัณโรคชนิดติดต่อได้ โรคเอดส์ ไวรัสตับอักเสบบี
และโรคจิตเภท และโรคอื่นๆ ตามที่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน อาจกำหนดเพิ่มเติม เป็นต้น
- -
ค.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) P P P P ไม่กำหนด - -
ค.บ. สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) P P P P ไม่กำหนด - -
ค.บ. สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) P P P P ไม่กำหนด - -
ค.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล) (4 ปี) P P - P 1. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว และแนบ Clip VDO
แสดงความสามารถทางด้านดนตรีสากลตามลิงค์
ต่อไปนี้ https://forms.gle/nKcsTH94DqJ1raZi9
2. เพลงบังคับตามลิงค์ต่อไปนี้ https://bit.ly/2UoRrmB
- -
ค.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย) (4 ปี) P P - P ไม่กำหนด - -
รป.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ P P P P ไม่กำหนด P ไม่กำหนด
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (6 ปี) P P P P 1. เป็นผู้ไม่มีโรคตามเกณฑ์การขอวีซ่าเข้าสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น โรคอหิวาตกโรค โรคไข้เหลือง
โรคกาฬโรค โรคเรื้อน โรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรควัณโรคชนิดติดต่อได้ โรคเอดส์ ไวรัสตับอักเสบบี
โรคจิตเภท และโรคอื่นๆ ตามที่สาธารณรัฐประชาชนจีน อาจกำหนดเพิ่มเติม เป็นต้น
2. เป็นผู้ที่ไม่มีอาการตาบอดสี
- -

[1]
ปรับตามมติ กบม. ครั้งที่
17/63

[2]
ปรับตามมติ กบม. ครั้งที่
17/63

[3]
ปรับตามมติ กบม. ครั้งที่
17/63