Related image ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรงครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่ (update 19/07/2560)

ตัวอย่างการพิมพ์ใบรายงานตัว คลิกที่นี่

นักศึกษาใหม่บันทึกข้อมูลส่วนตัวตั้งแต่ 19 กรกฎาคม 2560 - 22 กรกฎาคม 2560
วันที่รายงานตัวนักศึกษา (นักศึกษาต้องชำระเงินค่ารายงานตัวและค่าลงทะเบียนเรียนเทอม 1/2560) 22 กรกฎาคม 2560
นักศึกษาใหม่ดูรหัสประจำตัว 19 กรกฎาคม 2560 - 22 กรกฎาคม 2560
วันที่เปิดภาคเรียน 08 สิงหาคม 2560
ผู้ดูแลระบบ v 1.1 (16 Oct 2013)