Image result for new blinking icon gif ประกาศการรับสมัครนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท รับตรง รอบที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2560 (update 11/07/2560)

 เริ่มรับสมัครวันที่  12 - 17 กรกฎาคม 2560 ชำระเงินที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เท่านั้น

1. ผู้สมัครเรียนที่ชำระเงินค่าสมัครเรียนตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กรกฏาคม สามารถพิมพ์บัตรสอบได้ตั้งแต่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

2. ผู้สมัครเรียนที่ชำระเงินสมัครเรียนวันที่ 17 กรกฎาคม 2560  สามารถพิมพ์บัตรสอบได้ตั้งแต่ 18 ก.ค. 2560 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

3. เข้าสอบข้อเขียนวันที่ 18 ก.ค. 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

4  เข้าสอบสัมภาษณ์วันที่ 18 ก.ค. 2560 เวลา 13.30 -16.30 น. ตามคณะฯ ที่สมัครเรียน ดังนี้

คณะเกษตรและชีวภาพ สอบสัมภาษณ์ที่ห้องประชุมคณบดีคณะเกษตรฯ

- คณะวิทยาศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ที่ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี

- คณะวิทยาการจัดการ สอบสัมภาษณ์ที่ อาคาร 9 ห้อง 915/1

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สอบสัมภาษณ์ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ คณะมนุษย์ฯ

** ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 **

รายละเอียดการเปิดรับสมัครและสาขาวิชา คลิกที่นี่

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 - 17 กรกฎาคม 2560
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 18 กรกฎาคม 2560
วันที่สอบข้อเขียน 18 กรกฎาคม 2560
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2560
วันที่สอบสัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2560
วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลิอก 19 กรกฎาคม 2560
นักศึกษาใหม่บันทึกข้อมูลส่วนตัวตั้งแต่ 20 กรกฎาคม 2560 - 22 กรกฎาคม 2560
วันที่รายงานตัวนักศึกษา (นักศึกษาต้องชำระเงินค่ารายงานตัวและค่าลงทะเบียนเรียนเทอม 1/2560) 22 กรกฎาคม 2560
นักศึกษาใหม่ดูรหัสประจำตัว 20 กรกฎาคม 2560 - 22 กรกฎาคม 2560
วันที่เปิดภาคเรียน 08 สิงหาคม 2560
ผู้ดูแลระบบ v 1.1 (16 Oct 2013)