Image result for new blinking icon gif ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและห้องสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรงรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่ (update 07/07/2560)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2560 - 28 มิถุนายน 2560
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 30 มิถุนายน 2560
วันที่สอบข้อเขียน 04 กรกฎาคม 2560
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 07 กรกฎาคม 2560
วันที่สอบสัมภาษณ์ 13 กรกฎาคม 2560
วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลิอก 19 กรกฎาคม 2560
นักศึกษาใหม่บันทึกข้อมูลส่วนตัวตั้งแต่ 19 กรกฎาคม 2560 - 22 กรกฎาคม 2560
วันที่รายงานตัวนักศึกษา (นักศึกษาต้องชำระเงินค่ารายงานตัวและค่าลงทะเบียนเรียนเทอม 1/2560) 22 กรกฎาคม 2560
นักศึกษาใหม่ดูรหัสประจำตัว 19 กรกฎาคม 2560 - 22 กรกฎาคม 2560
วันที่เปิดภาคเรียน 08 สิงหาคม 2560
ผู้ดูแลระบบ v 1.1 (16 Oct 2013)